GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564
“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมประมาณ 303,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน”
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th