เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 30 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 09.00 น.  พบว่าในพื้นที่ของภาคเหนือพบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัด เชียงราย ที่พบค่า AQI สูงถึง 247 ตามด้วย แม่ฮ่องสอน ที่มีค่า AQI อยู่ที่ 113 ในส่วนของภูมิภาคอื่นๆ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) และคุณภาพอากาศดี (สีฟ้า สีเขียว) ที่ปกคลุมเกือบทั่วภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย

ส่วนข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

นอกจากนี้ ยังพบว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 29 มีนาคม-4 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #น่าน #ตาก ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย โดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน