ลพบุรี – ซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักน้ำให้ความชุ่มชื่นและเพื่อสัตว์ป่าหายาก

27 มิ.ย. 2020

3 หน่วยงานร่วมประสานทำการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำโครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเก็บน้ำไว้ในป่าให้เกิดความชุ่มชื้น อีกทั้งกักเก็บน้ำเพื่อให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินในช่วงแล้ง

วันที่ 27 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ได้เป็นประธานในการบูรณาการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กับมาอุดมสมบูรณ์บนเนื้อที่กว่า 5 พันไร่ ซึ่งยังคงพบว่ามีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ อีกทั้งมีพันธุ์ไม้หายากขึ้นอยู่ในป่าแห่งนี้

นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าสมุนไพร ที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาที่จะเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักด้วย สำหรับฝายชะลอน้ำเดิมนั้นได้ทำการสร้างมาประมาณ 2 ปีและพบว่าบางฝายชำรุด รวมทั้งสร้างฝายเพิ่มเติมในการเก็บกักน้ำที่จะทำให้น้ำฝนได้เก็บกักไว้ในป่าที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื่น และให้สัตว์ได้ดื่มกินยามฤดูแล้ง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่จะให้เกิดความรักษาป่า ร่วมกันรักษาป่าไม้ อนุรักษ์สัตว์ป่า สร้างความสามัคคี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นซึ่งในอนาคตผืนป่าแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาเรียนรู้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งของพื้นที่ภาคกลาง

77 ข่าวเด็ด